Ansökan om pensionskostnader avseende föregående år

Pensionskostnader betalas av arbetsgivaren kalenderårsvis i förskott till KPA Pension.
 

Hamnen erhåller kostnadsbidrag för hälften av kostnaden för avgångspensionen, (vid 63 års pension erhålls kostnadsbidrag för hela kostnaden) den löneskatt som följer av pensionen samt KPA Pensions utbetalningsavgift, exklusive moms.


Kontrolluppgift samt kostnadsersättning gällande löneskatt sänds respektive
utbetalas till arbetsgivaren innan mars månads utgång, året efter utbetalningsåret.

I januari ansöker arbetsgivare om kostnadsbidrag för utlägg avseende föregående års utbetalningsavgift, exklusive moms.
 

Arbetsgivaren fyller i blankett och bifogar handlingar som styrker kostnaderna för det gångna kalenderåret och sänder dessa till KPA Pension.

Handlingar som skall bifogas ansökningsblanketten:

 

Faktura Utbetalningsavgift från KPA pension

 

Komplett ansökan/fakturaunderlag som inkommit senast:
 

28 februari utbetalas den 31 mars
30 april utbetalas den 31 maj
31 augusti utbetalas den 30 september

 

Anmärkning:

För Portsidepensioner beviljade före 3 juli 2009 ska följande blankett användas Ansökningsblankett för pensionskostnader – Pension beviljad före 3 juli 2009 (se nedan). I dessa fall ska även handlingar som styrker extra premie SAF/LO och fortsättningsförsäkring TGL från FORA bifogas.