Om Kollektivavtalsstiftelsen Portside

Kollektivavtalsstiftelsen Portside är bildad av Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet

Ändamålet är att med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare, verksamma inom det gemensamma kollektivavtalsområdet, som löper risk att bli uppsagda i samband rationaliseringsåtgärder eller andra strukturella åtgärder hos arbetsgivaren.