Styrelsen & Stadgarna

I Portsides styrelse ingår

Lars Karlsson, ordförande
Peter Winstén, Svenska Transportarbetareförbundet, ordinarie ledamot
Johan Grauers, Transportföretagen, ordinarie ledamot
Torbjörn Wedebrand, Transportföretagen, suppleant
Anders Gustafsson, Svenska Transportarbetareförbundet, suppleant

Stadgar för portside

Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Portside antagna av SHSF och Svenska Transportarbetareförbundet den 20 oktober 1998:

 

§ 1 Namn och Stiftare

Stiftelsens namn är Kollektivavtalsstiftelsen Portside.
Stiftelsen bildas av Sveriges Hamn- och Stuveriförbund (SHSF) och Svenska Transportarbetareförbundet (SVTRP).

 

§ 2 Ändamål

Stiftelsen har till ändamål:

att med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare, verksamma inom det gemensamma kollektivavtalsområdet, som löper risk att bli uppsagda i samband med rationaliseringsåtgärder eller andra strukturella åtgärder hos arbetsgivaren

att fr.o.m. den 1 november 1998 insamla och förvalta de avgifter som arbetsgivare tillhörande SHSF enligt särskild överenskommelse skall erlägga till stiftelsen

 

 

 

 § 3 Styrelse

 Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen skall ha tre ledamöter och två suppleanter. SHSF och SVTRP skall enas om en ledamot, vilken skall vara ordförande. Därtill utses en ledamot och en suppleant av SHSF och en ledamot och en suppleant av Svenska Transportarbetareförbundet. Ledamöterna och suppleanterna utses för en tid av ett kalenderår.
 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför då alla ledamöter och suppleanter kallats till sammanträdet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid ledamots frånvaro inträder suppleant i dennes ställe. Suppleanterna har vid sammanträde yttrande- och förslagsrätt. Styrelsebeslut skall vara enhälliga. Styrelseledamöterna och suppleanter uppbär ej arvode. Styrelseordförande uppbär årligt arvode motsvarande ett halvt basbelopp.
 

Styrelsens säte är i Stockholm.

 

§ 4 Protokoll

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, som skall justeras av ordförande jämte den eller de ytterligare personer som vid varje sammanträde därtill utses. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

 

§ 5 Firma

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser.

 

§ 6 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskaper utgöres av kalenderår.

 

§ 7 Revision

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av två revisorer, som utses av en tid av ett kalenderår.
 

Revisorerna utses gemensamt av SHSF och Svenska Transportarbetareförbundet.

 

§ 8 Förvaltningsberättelse och revision

Förvaltningsberättelse och revision
Styrelsens och revisorernas berättelser skall senast den 1 juni varje år överlämnas till de organisationer som är stiftare av denna kollektivavtalsstiftelse.

 

§ 9 Tillsyn

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen.

 

§ 10 Ändring av förordnande

Ändring av dessa stadgar eller ändring av eller upphävande av stiftelseförordnandet beslutas gemensamt av stiftelsens styrelse och de organisationer som är stiftare. Om förordnandet upphävs och stiftelsen upplöses skall eventuellt överskott användas för ändamål som stiftarna gemensamt beslutar.